اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 
 
آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
 
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11=
 
 
 
98%
آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
 
Knowledge=دانش
=K+n+o+w+l+e+d+g+e 
 11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%
 
 
 
 
عشق چطور؟؟؟
Love=عشق
L+o+v+e=12+15+22+5= 54%
خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه...!!!
پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
 
 
 
پول
 
Money=پول
 
 
M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%
 
اینها کافی نیستند
 
؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
...
...
...
...
...
نگرش...!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%
آری...
اگر نگرشمان را به زندگی عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد...
نگرش، همه چیز را عوض میکند
نگاهت را تغییر بده
همه چیز عوض میشود 
/ 0 نظر / 57 بازدید